مشاهده شرایط رديف شغليعنوان شغليمدرک تحصيليرشته تحصيليمحل خدمتجنسيتساير شرايطسن استخدامحداقل معدل
مشاهده شرایط1مشاغل تخصصیکارشناسی ارشداقتصاد ( گرایشهای علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی )تهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط2مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشداقتصاد ( گرایشهای علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط3مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدآمار ( آمار ریاضی، آمار بیمه، آمار اقتصادی و اجتماعی )تهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط4مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحسابداریتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط5مشاغل امور بازرسیکارشناسی ارشدحسابداریاصفهان، تبریز، كرمانشاهمردبومی استان - توانايي انجام وظایف بمنظورماموریتهای خارج استان و جابجایی احتمالی در دیگر استانها - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط6مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت مالیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط7مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط8مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط9مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط10مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط11مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی تهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط12مشاغل تخصصیکارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط13مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – دارا بودن 2 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه-سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 34 سال متولدين 1362/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط14مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط15مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیتهرانمرددارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق -دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط16مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدحقوق خصوصیتهرانمرددارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق -دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط17مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسیتهرانمرددارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق -دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط18مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق بین المللتهرانمرد و زن دارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط19مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق تجارت بین المللتهرانمرد و زن دارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط20مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق اقتصادیتهرانمرد و زندارا بودن دانشنامه كارشناسی حقوق - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط21مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط22مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی برق - الكترونیكتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی برق – دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط23مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی برق - قدرتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی برق – دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط24مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابراتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی برق – دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط25مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی مكانیك گرایش تبدیل انرژی - مهندسی سیستمهای انرژیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی مكانیك با گرایش حرارت و سیالات و یا تاسیسات حرارتی و برودتی - دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط26مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی عمران ( گرایشهای سازه، مهندسی زلزله، مهندسی و مدیریت ساخت )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی عمران - دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط27مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی كشاورزی‏ -علوم باغبانی با گرایش گیاهان زینتی و مهندسی فضای سبزتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی كشاورزی - دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط28مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدمهندسی صنایع – گرایشهای صنایع، بهینه سازی سیستمها، لجستیك و زنجیره تامین، مدیریت نوآوری و فناوری، آینده پژوهیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی صنایع – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط29مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) - مهندسی ایمنی صنعتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 35 سال متولدين 1361/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط30مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدمهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی صنایع و یا ایمنی صنعتی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط31مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدمهندسی مكاترونیكتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی "مكانیك" و یا "برق - الكترونیك" – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط32مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدمهندسی پلیمر - گرایش رنگتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی پلیمر – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط33مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر - گرایش نرم افزارتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط34مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر - گرایش نرم افزارتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن دانشنامه كارشناسی مهندسی كامپیوتر-نرم افزار– توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط35مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر - گرایش معماری سیستم های كامپیوتریتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط36مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسی ارشدگرافیك ( ارتباط تصویری )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط37مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمددكاری اجتماعیتهرانزنسطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط38مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمطالعات موزه - تاریخ ایران اسلامیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی intermediate ـ آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط39مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدعلوم ارتباطات اجتماعیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط40مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی ( كتابداری )تهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 32 سال متولدين 1364/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط41مشاغل تخصصیکارشناسیحسابداریتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط42مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیحسابداریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط43مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط44مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط45مشاغل امور دفتریکارشناسیمدیریت بازرگانی - مدیریت دولتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط46مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط47مشاغل امور حراستیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط48متصدی جمع آوری آمارهای اقتصادیکارشناسیآمار - مديريت امور بانکی - حسابداری - مديريت بازرگانی - مديريت دولتی - اقتصادابهر، اردبیل، اسلامشهر، اصفهان، اهواز، بابل، برازجان، بم، تهران، خرم آباد، خلخال، خوی، دامغان، زنجان، سمنان، سنندج، شیراز، قم، قزوین، كرج، كرمان، كرمانشاه، گلپایگان، ملایر، یزدمردبومی و ساکن شهرستان محل خدمت - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - توانايي انجام امور ميدانی-سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط49مشاغل امور حراستیکارشناسیحقوقتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط50مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیمهندسی برق - الكترونیكتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی- سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط51مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیمهندسی مكانیكتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط52مشاغل امور حراستیکارشناسیمهندسی كامپیوتر - سخت افزارتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط53مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی فناوری آسانسور و بالابرتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – دارا بودن 3 سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 33 سال متولدين 1363/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط54مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیارتباط تصویری ( گرافیك )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط55مشاغل تخصصی ( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کارشناسیمجسمه سازیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 30 سال متولدين 1366/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط56مشاغل ستادیکاردانیحسابداریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط57مشاغل ستادیکاردانیمدیریت بازرگانیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط58مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کاردانیبرقتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط59مشاغل فنی( كارخانه تولید كاغذ اسناد بهادار )کاردانیبرقآملمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط60مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کاردانیمكانیكتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط61مشاغل فنی( كارخانه تولید كاغذ اسناد بهادار )کاردانیمكانیكآملمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی– توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط62مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کاردانیتاسیساتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط63مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )کاردانیشیمیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی – توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 27 سال متولدين 1369/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط64مشاغل فنی( سازمان تولید اسكناس و مسكوك )دیپلم-تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشكی– توانایی جسمانی جهت انجام كار در محیط فنی - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL25 سال متولدين 1371/08/10 به بعدچهارده
مشاهده شرایط65مامور انتظامیدیپلم-تهرانمردحداقل قد 175 سانتیمتر - دید چشم 10/10 بدون عینك - موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی - دارا بودن کارت پايان خدمت – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 25 سال متولدين 1371/08/10 به بعدسیزده
مشاهده شرایط66مامور انتظامیدیپلم-استان مازندران ( شهرستانهای آمل و نوشهر )مردبومی استان - حداقل قد 175 سانتیمتر - دید چشم 10/10 بدون عینك- موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی - دارا بودن کارت پايان خدمت – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 25 سال متولدين 1371/08/10 به بعدسیزده
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني