مهلت ثبت نام آزمون استخدامی سال 1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پايان رسيده است
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني