رديف شغليعنوان شغليمدرک تحصيليرشته تحصيليمحل خدمتجنسيتساير شرايطسن استخدامحداقل معدل
1مشاغل تخصصیکارشناسی ارشداقتصاد ( علوم اقتصادی ، اقتصادنظری ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی )تهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
2مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
3مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحسابداریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
4مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
5مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدآمارتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
6مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
7مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
8مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
9مشاغل امور گزینشیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
10مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
11مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق - گرایشهای خصوص ، جزا و جرم شناسیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
12مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق - گرایش بین المللتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
13مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
14مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
15مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت مالیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
16مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمدیریت مالیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
17مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات - گرایشهای امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
18مشاغل تخصصی در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادارکارشناسی ارشدمهندسی صنایعآملمردبومی استان مازندران - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/05 به بعدشانزده
19مشاغل تخصصیکارشناسیحسابداریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
20مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
21مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
22مشاغل تخصصیکارشناسیآمارتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
23مشاغل تخصصیکارشناسیعلوم ارتباطاتتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
24مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی برق - گرایش الکترونیکتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
25مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی برق - گرایش قدرتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
26مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی مکانیک - گرایش حرارت و سیالاتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
27مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی عمران - گرایش عمرانتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
28مددکار اجتماعیکارشناسیمددکاری اجتماعیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
29مشاغل تخصصیکارشناسیمرمت آثار تاریخیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
30متصدی جمع آوری آمار های اقتصادیکارشناسیآمار-مدیریت امور بانکی-حسابداری-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-اقتصاداردکان-بندرعباس-بروجرد-تهران-خلخال-زابل-ساوه-شهرضا-کاشان-کرج-کرمان-کرمانشاه-گرگان-گلپایگان-مهابادمردبومی و ساکن شهرستان محل خدمت - کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - توانايي انجام کارهای ميدانی-سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدچهارده
31مشاغل امور حراستیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرد و زندارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) –سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
32مشاغل امور حراستیکارشناسیمهندسی کامپیوتر - سخت افزارتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
33مشاغل امور حراستیکارشناسیمهندسی کامپیوتر - نرم افزارتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
34مشاغل امور حراستیکارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
35مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوککارشناسیحسابداریتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
36مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوککارشناسیمهندسی شیمی - گرایشهای ( پلیمر-پتروشیمی-شیمی معدنی )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/05 به بعدپانزده
37مشاغل فنیکاردانیتاسیساتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
38مشاغل فنیکاردانیبرق صنعتی ( الکتروتکنیک )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
39مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیبرق - الکترونیکتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
40مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیتاسیساتتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
41مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیبرق صنعتی ( الکتروتکنیک )تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
42مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیگرافیکتهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/05 به بعدپانزده
43مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوکدیپلم-تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –23 سال متولدين 1371/02/05 به بعدچهارده
44راننده لیفتراک سازمان تولید اسکناس و مسکوکدیپلم-تهرانمرددارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–گواهینامه رانندگی لیفتراک-سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –25 سال متولدين 1369/02/05 به بعددوازده
45مشاغل فنی کارخانه تولید کاغذ اسناد بهاداردیپلم-آملمردبومی استان مازندران - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی–سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک–آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –23 سال متولدين 1371/02/05 به بعدچهارده
46مامور انتظامیدیپلم-تهرانمرددارا بودن کارت ي‍ايان خدمت وظيفه ، حداقل 175 سانتيمتر قد وديد چشم 10/10 بدون عينک- موفقيت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –23 سال متولدين 1371/02/05 به بعدچهارده
47مامور انتظامیدیپلم-آمل و نوشهرمردبومی استان مازندران - دارا بودن کارت ي‍ايان خدمت وظيفه ، حداقل 175 سانتيمتر قد وديد چشم 10/10 بدون عينک- موفقيت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –23 سال متولدين 1371/02/05 به بعدچهارده
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني