مشاهده شرایط رديف شغليعنوان شغليمدرک تحصيليرشته تحصيليمحل خدمتجنسيتساير شرايطسن استخدامحداقل معدل
مشاهده شرایط1مشاغل تخصصیکارشناسی ارشداقتصاد ( علوم اقتصادی ، اقتصادنظری ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی،اقتصاد انرژی،بانکداری اسلامی،اقتصاد اسلامی )تهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط2مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط3مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحسابداریتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط4مشاغل تخصصیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط5مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدآمارتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط6مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط7مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط8مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط9مشاغل امور گزینشیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط10مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط11مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق-گرایشهای خصوصی،جزا و جرم شناسیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط12مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدحقوق-گرایش بین المللتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط13مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمترجمی زبان انگلیسیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط14مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدآموزش و بهسازی منابع انسانیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط15مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمدیریت مالیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط16مشاغل تخصصیکارشناسی ارشدمرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط17مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمدیریت مالیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط18مشاغل امور حراستیکارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات-گرایشهای امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتریتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط19مشاغل تخصصی در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادارکارشناسی ارشدمهندسی صنایعآمل(کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 28 سال متولدين 1366/02/13 به بعدشانزده
مشاهده شرایط20مشاغل تخصصیکارشناسیحسابداریتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط21مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط22مشاغل تخصصیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط23مشاغل تخصصیکارشناسیآمارتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط24مشاغل تخصصیکارشناسیعلوم ارتباطات اجتماعیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط25مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی برق-گرایش الکترونیکتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط26مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی برق-گرایش قدرتتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط27مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی مکانیک-گرایش حرارت و سیالاتتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط28مشاغل تخصصیکارشناسیمهندسی عمران-گرایش عمرانتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط29مددکار اجتماعیکارشناسیمددکاری اجتماعیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط30متصدی جمع آوری آمارهای اقتصادیکارشناسیآمار-مدیریت امور بانکی-حسابداری-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-اقتصاداردکان-بندرعباس-بروجرد-تهران-خلخال-زابل-زاهدان-ساوه-شهرضا-کاشان-کرج-کرمان-گرگان-گلپایگان-مهابادمردبومی و ساکن شهرستان محل خدمت - کارت پايان خدمت يا معافيت دائم - توانايي انجام کارهای ميدانی- سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدچهارده
مشاهده شرایط31مشاغل امور حراستیکارشناسیمدیریت دولتیتهرانمرد و زنبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای آقايان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط32مشاغل امور حراستیکارشناسیمهندسی کامپیوتر-سخت افزارتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط33مشاغل امور حراستیکارشناسیمهندسی کامپیوتر-نرم افزارتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط34مشاغل امور حراستیکارشناسیمدیریت بازرگانیتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط35مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوککارشناسیحسابداریتهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط36مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوککارشناسیمهندسی شیمی-گرایشهای(پلیمر،پتروشیمی،شیمی معدنی)تهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –26 سال متولدين 1368/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط37مشاغل فنیکاردانیتاسیساتتهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط38مشاغل فنیکاردانیبرق صنعتی ( الکتروتکنیک )تهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL –24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط39مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیبرق-الکترونیکتهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط40مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیتاسیساتتهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط41مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیبرق صنعتی ( الکتروتکنیک )تهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط42مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوککاردانیگرافیکتهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 24 سال متولدين 1370/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط43مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوکدیپلم-تهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 23 سال متولدين 1371/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط44راننده لیفتراک سازمان تولید اسکناس و مسکوکدیپلم-تهران(سازمان تولید اسکناس و مسکوک)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– گواهینامه رانندگی لیفتراک - سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 25 سال متولدين 1369/02/13 به بعددوازده
مشاهده شرایط45مشاغل فنی کارخانه تولید کاغذ اسناد بهاداردیپلم-آمل(کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار)مردبومی استان - دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غیرپزشکی– سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 23 سال متولدين 1371/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط46مامور انتظامیدیپلم-تهرانمردبومی استان - دارا بودن کارت ي‍ايان خدمت وظيفه ، حداقل 175 سانتيمتر قد و ديد چشم 10/10 بدون عينک- موفقيت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL 23 سال متولدين 1371/02/13 به بعدپانزده
مشاهده شرایط47مامور انتظامیدیپلم-استان مازندران(شهرستانهای آمل و نوشهر)مردبومی استان - دارا بودن کارت ي‍ايان خدمت وظيفه ، حداقل 175 سانتيمتر قد و ديد چشم 10/10 بدون عينک- موفقيت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL23 سال متولدين 1371/02/13 به بعدپانزده
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني