در حال حاضر سایت آزمون غیر فعال است

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره منابع انساني