در حال حاضر سایت آزمون غیر فعال است

 
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اداره کارگزيني